Monday, 15 October 2018

The small text taken from my book summing up the research about Dalton in Poland

Since my new book about the history and creation of  Dalton Plan in Poland is being created, we decided to publish a small piece from the first chapter titled "The vision of Dalton Plan in a contemporary educational system". While my visits to the Dalton schools worldwide I was deeply inspired by numerous changes in an alternative education. Let me share with you a piece of my thoughts about it....


The vision of the Dalton Plan in a contemporary  educational systemIn the 21st century the Dalton Plan is a source of changes, reforms in the field of educational system, its organization, program process, textbooks and didactic means. All changes and innovations are aimed at improving the quality of the education process. In this context, the pedagogy of the Dalton Plan in education of the twenty-first century ought to be considered. The Dalton plan plays an important role in the designing and implementation of all innovativeness, it is an important category of an innovative approach to the education process. According to  the authors of the lexicon, it can be generally stated that” the Dalton School is a social institution, and  at the same time the basic organizational unit of the educational system,  whose mission is to educate responsible, independent children and young people".  In contrast, the pedagogy of the Dalton plan can be understood in a broad and narrow sense. In broad terms it will be assumed that "every man has the creative abilities understood as the creation of works of art, technical, scientific and social activity, as well as the creation of itself. Therefore, it is an action leading to educate creative, innovative, and socially intelligent citizens. In a narrow sense, we understand it as a valuable and still innovative educational process, aimed at socializing young people. However, it needs to be remembered that the educational process is not only a law, textbooks or a curriculum.  Education is primarily a process between students and teachers. For  student, it is the teacher who creates the educational process. Also for Helen Parkhurst the teacher is a wizard of a school reality. Based on the analysis of these concepts, it can be generally stated that the modern Dalton school is the educational institution, which trains and educates children and young people in an innovative way. The overriding assumptions and objectives of the Dalton school were disseminated by many educators, including Dewey and Rowid. According to the definition of Rowid, the Dalton school is one in which the personal potential of the student is liberated, enriching and improving the life of the individual, and thus the whole society. The goal of the school is "raising a man who can create a better future, a perfect world and a more beautiful life". Rowid emphasizes several important factors that stimulate the activity of the Dalton school, they are: independent acquisition of knowledge and skills, promoting health and physical fitness, taking into account social factors, displaying beauty, assertiveness expressed in the form of words, gestures, drawing, and the ability to self-education and self-improvement, individualization of the educational process, cooperation, responsibility and independence.   Therefore, it needs to be claimed that the main subject in the Dalton school is a pupil and teacher - a secondary subject that supports the student's work. The Dalton plan , however, refers to the quality of both teacher's and student's work. 

Friday, 12 October 2018

Promoting personal patterns

Just a short remembrance from last year's event. Receiving award for writing a biography of a talented girl and her way in an educational world "Personal patterns, patterns worth following". Photo made at the Polish Senate in June, 2017.

The initiator of the event was John Paul II Catholic University in Lublin, Poland, The Faculty of Didactics and School Education.Monday, 8 October 2018

The Dalton Plan - a platform for the integration of concepts supporting students' development

Article published in the magazine of Adam Mickiewicz University in Poznan "Dalton Inspirations"


The  innovation of education is one of the most important pillars of the development of the Dalton Laboratory Plan by Helen Parkhurst. W dużym stopniu od jakości procesu nauczania, zależy jego efektywność. To a large extent, the quality of the teaching process depends on its effectiveness. Jakość i efektywność edukacji, ściśle wiążą się z innowacyjnością pojmowaną jako implementacje różnorodnych zmian, doskonalących proces kształcenia i wychowania. The quality and effectiveness of education are closely related to innovativeness, understood as the implementation of various changes, improving the educational process to a significant extent. Współcześnie, można powiedzieć, że edukacja daltońska jest ukie runkowana na samorozwój dziecka oraz indywidualizacj ę procesu pracy z wychowankiem. Nowadays, Dalton education is moving towards the self-development of a child and the individualization of the process of working with a pupil. Nauka umiejętności , niezbędnych do przygotowania najmłodszych w rzeczywistości XXI wieku Learning the skills necessary preparing students to function in the twenty-first century, is now the priority of the Dalton schools around the world. As Roel Rohner rightly observes to “prepare students to survive their own future”[1], is a necessity of the modern school. Do umiejętności XXI wieku, zaliczyć można naukę odpowiedzialności za własną pracę, naukę radzenia sobie z emocjami, wykształcenie już od najmłodszych lat inteligencji emocjonalnej, kreatywności, dobrej organizacji warsztatu pracy oraz innowacyjnej The skills of the 21st century include learning the responsibility for pupil’s own work, learning to deal with emotions, education from an early age, emotional intelligence, creativity, good organization of work and innovative workshop postawy . attitude. Także egzekwowanie wewnątrzszkolnych podziałów prac Moreover, enforcement of intra-school work divisions [2] , jest istotne , bowiem uczy współpracy. is significant, since it teaches cooperation among pupils. Należy podkreślić, że kształcenie innowacyjnych umiejętności jest jednym z ważniejszych aspektów dobrze funkcjonującej placówki oświatowej. It ought to be emphasized that teaching students innovative skills is one of the most important aspects of a well-functioning educational institution. Jak słusznie zauważył Henryk Rowid As Henryk Rowid rightly pointed out [3] , „wychowanie człowieka, umiejącego tworzyć lepszą przyszłość, doskon alszy świat i piękniejsze życie to cel szkoły daltońskiej, służący wyzwalaniu potencjalności osobowej ucznia ” . "raising a man who can create a better future, a perfect world and a more beautiful life is the goal of the modern school, aimed at triggering the potentiality of a personal disciple . " Zatem szkoła daltońska XXI wieku, powinna rozwijać się w trzech wymiarach: fizycznym, społecznym oraz poznawczym Thus, the 21st century Dalton school should develop in three dimensions: physical, social and cognitive [4] . . Z wyżej wymienionych względów, integracja Laboratoryjnego Planu Daltońskiego Helen Parkhurst z obecnie istniejącymi koncepcjami wspierającymi rozwój osobowy uczniów to doskonałe rozwiązanie dla szkoły daltońskiej XXI wieku. For the above-mentioned reasons, the integration of the Dalton Laboratory Plan Helen Parkhurst with currently existing concepts supporting the personal development of students is an excellent solution for the 21st century Dalton school. Koncepcje te, są w pełni zsynchronizowane z pierwotny mi filar ami pedagogiki daltońskiej, a także do pasowane do These concepts are fully synchronized with the primary pillar of the Dalton Plan, and they fit into współczesnej koncepcji planu daltońskiego, rozwiniętej w znacznym stopniu przez holenderskich pedagogów. the contemporary concept of the Dalton Plan, developed to a large extent by Dutch pedagogues from Dutch Dalton Association and Dalton International Foundation. Pierwotne filary Parkhurst (samodzielność , współpraca, odpowiedzialność), zostały wzbogacone o dodatkowe, takie jak: Refleksja, ewaluacja, raportowanie (zapisywanie celów oraz dalsze planowanie proces u edukacyjnego) oraz wydajność. The primary pillars of Parkhurst (independence , cooperation, responsibility) have been enriched with additional ones, such as: Reflection, evaluation, embedding (goal recording and further planning of the educational process ) and effectiveness. Koncepcje w znacznym stopniu intensyfikujące proces indywidualizacji pracy z uczniem są niewątpliwie : Concepts that significantly intensify the process of individualisation of work with a student are undoubtedly : T eoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera oraz theory of Howard Gardner's Multiple Intelligences and k lasyfikacja celów nauczania autorstwa Benjamina Bloom'a (uczące samodzielnego rozwiązania problemów, myślenia krytycznego) . Benjamin Bloom's teaching goals (learning how to solve problems independently, critical thinking). Są one niezbędne, do różnicowania pracy z dzieckiem .They are necessary to differentiate work with a child. Jak wspomniała Susan Semel „ Nurt pedagogiki pajdocentrycznej szkoły progresywnej w obrębie planu daltońskiegoAs mentioned by Susan Semel " The trend of pedagogy of a progressive progressive school in the Dalton Plan jest tolerancyjny wobec wszelkich indywidualnych uzdolnień dziecka ….. progresywni nauczyciele stworzyli zadania, dopasowane do potrzeb mentalnych każdego dziecka, potrzeby te psycholog Harwardzki Howard Gardner określa jako inteligencje wielorakie is tolerant of all individual talents of the child ... .. progressive teachers have created tasks that match the mental needs of each child, the needs of these needs Harvard psychologist Howard Gardner describes as multiple intelligences [5] ….” .... " . . Wśród pluralizmu koncepcji edukacji XXI wieku, zarówno Susan Semel jak i inni Among the pluralism of the 21st century education concepts, both Susan Semel and others badacze researchers ofedukacji alternative education alternatywnej wciąż poszukują koncepcji jak najbardziej zbliżonych do planu daltońskiego. are continuously looking for concepts as close as possible to the Dalton plan. Wydaje się, że powyższe koncepcje w pełni odpowiadają filarom pedagogiki Helen Parkhurst oraz filozofii Johna Deweya.It seems that the above concepts fully correspond to the pedagogical pillars of Helen Parkhurst and the philosophy of John Dewey. Uniwersalnym elementem, jest fakt, iż zarówno u Helen Parkhurst w 1928 roku, jak i dziś n ajistotniejszym podmiotem edukacyjnym jest dziecko. Undoubtedly, a universal element is the fact that both Helen Parkhurst in 1928 and contemporaries perceive the child-centered education as the most effective one. Parhurst już w roku 1930 pisała, o potrzebie zgłębienia natury dziecka, celem ulepszenia jakości edukacji daltońskiejIn 1930, Parkhurst underlined the significance of the urgent need to explore the nature of the child in order to improve the quality of the Dalton education [6] ..Jak twierdziła „ … poznanie psychologii dziecka jest konieczne, jeśli As she claimed, " ... knowing the child's psychology is necessary if rozpoznamy machinę edukacji, tak aby odpowiadała na potrzeby każdego dziecka, w każdym wieku..” we will recognize the education machine so that it responds to the needs of every child, of all ages”. [7] .Obecnie, Nowadays, thefilozofia basic philosophy ofNowojorskiej „The Dalton School”, jest taka sama. The Dalton School in New York is as it was in the 19th century. P odstawowym założeniem jest zbadanie natury dziecięcej, uczenie nabywania dzieci wiary w swoje możliwości, oraz ich zdolności do osiągnięcia sukcesu, ale również nauczenia dzieci odpowiedzialnego i nieza leżnego uczenia się i myślenia. The basic assumption is to nurture children's nature, teach children to believe  in their abilities, to teach self-confidence. It is also highly important to teach children responsible and independent learning and thinking. Są to elementy niezbędne w XXI wieku. These are elements necessary in the 21st century.

Zastosowanie innowacji w ed daltońskiej w prakty

Niewątpliwie nauka zespołowego myślenia oraz myślenia analitycznego, to priorytet w edukacji daltońskiej XXI wieUndoubtedly, the development of  analytical thinking and problem-solving is a priority in the 21st century's Dalton Education. Odpowiedzią na wdrożenie tych umiejętności jest taksonomia autorstwa Benjamina Blooma.Poprzez wdrażanie taksonomii Bloom'a następuje wykształcenia u wychowanka myślenia analityczno-syntetycznego Through the implementation of Bloom's taxonomy , the education of both analysis and synthesis occur [8] ..

Poszczególne etapy myślenia zostały zobrazowane w sposób następującThe individual stages of thinking are presented in the following way:

Proces zapamiętywania opiera się na rozpoznaniu lub zapamiętywaniu faktów, pojęć,podstawowych koncepcji, bez specjalnego rozumienia ich znaczenia 1. The process of remembering is based on the recognition or memorizing of facts, concepts, basic concepts, without a special understanding of their meaning

2. Rozumienie faktów, bądź idei Understanding facts or ideas

Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w procesie rozwiązywania problemów 3. Using the acquired knowledge in the process of solving problems

Analiza relacji zachodzących między sytuacjami 4. Analysis of relationships between situations

Proces ewaluacji opiera się na oceny danej informacji, ważności pomysłów, lub jakości pracy opartej na zestawie kryteriów ocen. 5. The evaluation process is based on the assessment of the given information, the validity of ideas, or the quality of work based on a set of assessment criteria.

Tworzenie/synteza zakłada budowanie struktur z rozmaitych elementów oraz tworząc z nich logiczną całość 6. Creation / synthesis involves building structures from various elements and creating a logical whole

[9]

Na podstawie powyższej analizy można stwierdzić, że taka synergia koncepcji wspierającej rozwój wychowanka, to niewątpliwie recepta na innowacj ew obrębie planu daltońskiego.                On the basis of the above analysis, it can be concluded that such a synergy of the concept supporting the development of the pupil is undoubtedly a recipe for innovative education, based on the Dalton Plan. Z tych względów stworzyłam program do nauki języka angielskiego najmłodszych, w oparciu o taksonomię Blooma oraz teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. For these reasons, I created a program for learning the English language of the youngest, based on Bloom's taxonomy and the theory of multiple intelligences of Howard Gardner. Wychowawcze założenia programu oparte są na filarach edukacji daltońskiej: samodzielności, współpracy, niezależności, odpowiedzialności, ewaluacji, refleksji oraz wydajności. The educational assumptions of the program are based on the pillars of the Dalton education: independence, cooperation, independence, responsibility, evaluation, reflection and efficiency. Model programu zakłada naukę poprzez zabawę oraz składa się z czterdziestu ośmiu kart pracy dla nauczyciela. The program model assumes learning through play and consists of fifty teacher's work cards. Najnowszy program „Ocean”, jest częścią programu „Let's Daltonize English”, umożliwiający stymulację holistycznego rozwoju wychowanka. The latest program "Ocean" is part of the "Let's Daltonize English" program, which enables stimulation of the holistic development of a pupil. Poniżej schemat programu „Let's Daltonize English”: Below the scheme of the "Let's Daltonize English" program:

copyright: International Dalton ConsultancyNa schemacie zaprezentowano aktywną naukę poprzez fazy myślenia Benjamina Blooma, począwszy od najprostszej- zapamiętywania poprzez analizę aż do tworzeniThe diagram presents active learning through Benjamin Bloom's thinking phases, from the simplest - memorizing through analysis to creation. Program zawiera także naukę z wykorzystaniem ośmiu rodzajów inteligencji Harvardzkiego psychologa Howarda Gardnera. The program also includes learning using the eight types of intelligence of Harvard psychologist Howard Gardner. Wydaje się, że tak skonstruowana nauka języka obcego wśród najmłodszych zaowocuje poprawą jakości i efektywności procesu edukacyj nego w placówkach daltońskich. It seems that such a diverse learning process of a foreign language among the youngest will result in improving the quality and efficiency of the Dalton education, especially while teaching foreign languages. Obecnie, prowadzone są badania nad efektywnością programu „Let's Daltonize English” w szkołach daltońskich w Austrii (Sternschule Deutchlandberg), w Chinach (Schenzhen Xinua Dalton School) Niemczech (szkoła Claudii Zincker), Holandii (szkoła daltońska De Leewerijk Richarda Van den Berga), w Polsce (Przedszkole nr 148 Teresy Grad w Poznaniu). At present, research is being carried out on the effectiveness of the 'Let's Daltonize English' program in the Dalton schools in Austria (Sternschule Deutchlandberg), in China (Schenzhen Xinua Dalton School) Germany (Unstrautschule), the Netherlands (De Leewerijk school of Richard Van den Berg) in Poland (Kindergarten No. 148 in Poznań).
Podsumowując, powyższa analiza ukazuje zjawisko innowacji jako niezbędne celem ulepszenia obecnie istniejącej edukacj i daltońskiej. In conclusion, the above analysis shows the phenomenon of innovation as essential to improve the currently existing education. Plan Daltoński, postrzegany jako płaszczyzna koncepcji wspierających rozwój dziecka, to także nowatorskie podejście do edukacji alternatywnej. The Dalton Plan, perceived as a platform for concepts supporting the child's development, is also an innovative approach to education. Warto zatem, by nauczyciele daltońscy budując swój warsztat, „odświeżali” obecnie istniejące metody i koncepcje i nie zaprzestawali poszukiwań nowych, lepszych rozwiązań w pracy z dzieckiem, bo przecież to ono jest najważniejsze. It is worth, therefore, to "refresh" the existing methods and concepts and do not stop looking for new, better solutions in working with pupils.


 Bibliography:

[1] 1. Agata Sowińska, Innovations in English Language Education in secondary schools in the light of the  creative school, Episteme Publishing House, pp. 18-19 Lublin 2016.
[2] Business Insiders: Stanford University Dean, Julie Haims . 2. Business Insiders: Stanford University Dean, Julie Haims .
[3] 3. Henryk Rowid, Creative School, Theoretical foundations and ways to implement a school of work, ed. Gebethner i Woolf, Kraków 1926, s.34. Gebethner and Woolf, Kraków 1926, p.34.
[4] Anna Brzezińska, Szkoła daltońska- klasy , nauczyciel, „ Kwartalnik Pedagogiczny” 1992 nr 2. 4.  Anna Brzezińska,Szkoly tworcze " Kwartalnik Pedagogiczny" 1992 No. 2.
[5]5. 5. 5. Susan F. Semel , The Dalton School, Peter Lang Publishing, New York 1992, p.102 Susan F. Semel , The Dalton School, Peter Lang Publishing, New York 1992, p.102
[6] Roel Roehner ., Hans Wenke (2011) Pedagogika 6. Roel Roehner ., Hans Wenke (2011), Pedagogy of the Dalton Plan, Łódż , ed . Sorm -Man -Man SORM
[7] Helen Parkhurst, Education on the Dal ton Plan, EP Dutton and Company, New York 1994, p. 5. 7. Helen Parkhurst, Education on the Dalton Plan, EP Dutton and Company, New York 1994, p. 5.
[8] Wendy Jolliffe , Cooperative Learning in the classroom, Sage Publications, London 2007. 8. Wendy Jolliffe , Cooperative Learning in the classroom, Sage Publications, London 2007.

[9]